อัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เสียสละ รับผิดชอบ พอเพียง

ประกาศโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย

ประชาสัมพันธ์

ประกาศภายใน

เว็ปภายใน