» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๙ ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พระสงฆ์จำนวน ๔๓ รูป โดยมี นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ประธานชมรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชน ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. บริเวณหน้าตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
» วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพที่มาปฏิบัติงานจิตอาสา โดยช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เเละจัดของให้กับผู้ป่วย Home Isolation ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่สุขศึกษาได้ปฐมนิเทศ เเละมอบหมายงานให้กับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพที่มาปฏิบัติงานจิตอาสา โดยให้ช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เเละวัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ช่วยปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เเละช่วยจัดของให้กับผู้ป่วย Home Isolation วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพ โดยช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ช่วยเก็บแบบประเมินผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน เเละช่วยจัดของให้กับผู้ป่วย Home Isolation ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเเละประธานชมรมจริยธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบวันอสัญกรรมพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่อรำลึกถึงคุณงานความดีของท่าน ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
♥ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาได้จัดงานวันเเพทย์ไทย "Thai Doctor Day" โดยมีนายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เเละนายเเพทย์จรัญ เหลืองสะอาด ประธานองค์กรเเพทย์ ได้กล่าวนำคำปฏิญาณจริยธรรมแห่งวิชาชีพ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2654 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
>> วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี คุณรวมพร เหล่าลือเกียรติ เเละครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงงผวัด ณ วัดวังหิน ตำบลหินดาด อำเภอทอาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยยอดบุญกฐินของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 1,456,787 บาท เเละยอดรวมบุญกฐินทั้งหมด จำนวน 1,760,755.75 บาท
» คณะอนุกกรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ ตามโครงการการดำเนินงานขับเคลื่อนชมชนคุณธรรมตามแผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๔,๘๙๕ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๔,๖๓๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๒๑,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๗,๕๔๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๔,๗๖๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ

ข่าวกิจกรรม