๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ชมรมจริยธรรมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดถาวรวราราม (วัดญวน) เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาวิหารสิริกาญจนโนภาส ๑๒ ราศรี (ประจำปีเกิด) ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ซึ่งในวันนี้เดินบุญได้เงินจำนวน ๓๒,๓๒๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ