วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานประชุมและซ้อมแผนอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินในหน่วยงานของโรงพยาบาล ครั้งที่ 3 ได้แก่ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ศูนย์ประสานงานส่งต่อผู้ป่วย และศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมแะความปลอดภัยในโรงพยาบาล ปี2565