»เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาปฐมนิเทศ เเละมอบหมายงานให้กับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เเละโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพ โดยช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เเละช่วยงานบริการด้านต่างๆในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาพยุหเสนาในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 จิตอาสาแสดงดนตรีไทยอังกะลุง ในบทเพลง ' หลงเสียงนาง ” ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลฟัง ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

»เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาปฐมนิเทศ เเละมอบหมายงานให้กับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนวิสุทธรังษี จำนวน 11 คน เพื่อเข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพ โดยช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เเละช่วยงานบริการด้านต่างๆในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาพยุหเสนาในวันที่ 25-29 กันยายน 2566

»เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษาปฐมนิเทศ เเละมอบหมายงานให้กับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จำนวน 15 คน เพื่อเข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพ โดยช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เเละช่วยงานบริการด้านต่างๆในโรงพยาบาลและเครือข่ายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาพยุหเสนาในวันที่ 18-22 กันยายน 2566

Joomla templates by a4joomla