» วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา แนะนำความรู้ในเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ตามหลัก 3อ.2ส. เเละแจกเอกสารแผ่นพับเรื่องโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  ให้กับผู้มารับบริการ ณ.คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  

» วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา แนะนำความรู้ในเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ตามหลัก 3อ.2ส. เเละแจกเอกสารแผ่นพับเรื่องโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  ให้กับผู้มารับบริการ ณ.คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  

» วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา แนะนำความรู้ในเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ตามหลัก 3อ.2ส. เเละแจกเอกสารแผ่นพับเรื่องโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  ให้กับผู้มารับบริการ ณ.คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  

 

» นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการปฐมนิเทศ เรียนรู้การเสริมสร้างทักษะและการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเเพทย์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ.แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

 

» วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขศึกษา แนะนำความรู้ในเรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ตามหลัก 3อ.2ส. เเละแจกเอกสารแผ่นพับเรื่องโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  ให้กับผู้มารับบริการ ณ.คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  

 

Joomla templates by a4joomla