ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)ประจำสัปดาห์

วันที่ 20 เมษายน เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ และเฝ้าระวังโรค วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือ และป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด-19 ประจำทุกสัปดาห์ ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี