เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร”(KM)


วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร(KM) เพื่อให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากร ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี