ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช และทารกแรกเกิด


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช และทารกแรกเกิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ และ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี