โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้การต้อนรับคณะลงพื้นที่โครงการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข


วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานให้การต้อนรับคณะลงพื้นที่โครงการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนองานของศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติด ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และระบบการรับ-ส่งต่อผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี