ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลฯ

 

 

 

นายแพทย์สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา