แผนที่และการเดินทาง

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี     

ตั้งอยู่เลขที่    572    ถนนแสงชูโตใต้ ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 71110


เบอร์โทรศัพท์ 034-587800


เบอร์โทรติดต่อภายใน