bannersaha

บริการด้านสินเชื่อ  เงินกู้มี 3 ประเภท

1.เงินฉุกเฉิน

 

ประเภทสมาชิก

วงเงินกู้

ระยะเวลาชำระหนี้

(งวด)

จำนวน (เท่า)

จำนวนเงิน(บาท)

 สามัญ

 

 

สูงสุด

ไม่เกิน

12 งวด

 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

3

ไม่เกิน 150,000

 พนักงานราชการ

3

ไม่เกิน 30,000

 พนักงานกระทรวง

ร้อยละ 90 ของหุ้น               ไม่เกิน 10,000

 สมทบ

 

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

3

ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น

 

2.เงินกู้สามัญ (สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

อายุราชการหรืออายุ สิทธิ วงเงินกู้ ผู้ค้ำประกัน หุ้น รวม ระยะเวลาชำระหนี้ (งวด)
การ การกู้ (บาท) (ราย) เงินฝาก
เป็นสมาชิก เท่าของ ออมทรัพย์
เงินเดือน พิเศษ
 6 เดือนขึ้นไป 25 เท่า ไม่เกิน 500,000 2 ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 180
 1 ปีขึ้นไป 30 เท่า ไม่เกิน 550,000 2
 2 ปีขึ้นไป 35 เท่า ไม่เกิน 600,000 2
 3 ปีขึ้นไป 40 เท่า ไม่เกิน 650,000 2
 4 ปีขึ้นไป 50 เท่า ไม่เกิน 800,000 2
 5 ปีขึ้นไป 60 เท่า ไม่เกิน 1,000,000 3
ไม่เกิน 1,400,000 4
ไม่เกิน 1,500,000 5
 10 ปีขึ้นไป 65 เท่า 2,000,000 5 ร้อยละ
25 ของ
วงเงินกู้

 

 (สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ)

อายุการเป็นสมาชิก สิทธิ วงเงินกู้ ผู้ค้ำประกัน หุ้น ระยะเวลา
การกู้ (บาท) (ราย) รวม ชำระหนี้
เท่าของ เงินฝาก (งวด)
เงินเดือน ออมทรัพย์
พิเศษ
 6 เดือนขึ้นไป 5 เท่า ไม่เกิน 100,000 2 20,000 สูงสุดไม่เกิน 72
 1 ปีขึ้นไป 10 เท่า ไม่เกิน 150,000 2 30,000
 2 ปีขึ้นไป 15 เท่า ไม่เกิน 200,000 2 40,000
 3 ปีขึ้นไป 20 เท่า ไม่เกิน 250,000 2 50,000
 4 ปีขึ้นไป 25 เท่า ไม่เกิน 300,000 3 60,000
 5 ปีขึ้นไป 30 เท่า ไม่เกิน 400,000 3 80,000

 

(สมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวง)

อายุการเป็นสมาชิก สิทธิ วงเงินกู้ ผู้ค้ำประกัน หุ้น ระยะเวลา
การกู้ (บาท) (ราย) รวม ชำระหนี้
เท่าของ เงินฝาก (งวด)
เงินเดือน ออมทรัพย์
พิเศษ
 6 เดือนขึ้นไป 5 เท่า ไม่เกิน 50,000 2 10,000 สูงสุดไม่เกิน 48 
 1 ปีขึ้นไป 10 เท่า ไม่เกิน 75,000 2 15,000
 2 ปีขึ้นไป 15 เท่า ไม่เกิน 100,000 2 20,000
 3 ปีขึ้นไป 20 เท่า ไม่เกิน 125,000 2 25,000
 4 ปีขึ้นไป 25 เท่า ไม่เกิน 150,000 2 30,000
 5 ปีขึ้นไป 30 เท่า ไม่เกิน 200,000 2 40,000

 **ถ้าใช้พนักงานกระทรวงค้ำฯ  ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 4 ราย และวงเงินกู้ลดลงครึ่งหนึ่ง**

***สมาชิกสมทบ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้น(รวมทุกสัญญา)***

 

 3.เงินกู้พิเศษ (สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

ประเภท วงเงินกู้ (บาท) อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาชำระหนี้
ร้อยละ ต่อปี
 **เพื่อการเคหะ ไม่เกิน 5,000,000 2- 5, 5.75 ไม่เกิน 360 
 เพื่อการท่องเที่ยว ตามจริงไม่เกิน 200,000 5.75 ไม่เกิน 48
 เพื่อการอุปโภค บริโภค ตามจริงไม่เกิน 100,000 5.75 ไม่เกิน 48
 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่เกิน 800,000 5.25 ไม่เกิน 150
 เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ตามยอดหนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก+0.5 ไม่เกิน 120

** การกู้เพื่อการเคหะ ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี

** ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

 

เงินกู้พิเศษ (สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ)

ประเภท

วงเงินกู้(บาท)

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

ระยะเวลาชำระหนี้

 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ไม่เกิน 600,000

5.25

ไม่เกิน 72

 
 

 

หลักการค้ำประกัน

** สมาชิกสามัญ 1 ราย   ค้ำประกันสมาชิกรายอื่นได้  5 ราย

       ** สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ หรือ ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน

           ค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 ราย

       ** ผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 10 % ของเงินเดือน