bannersaha

บริการด้านสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

แบ่งเป็น  2 ประเภท  3  ระดับดังนี้

ระดับ 1) ระดับประถมศึกษา (ป.1, ป.4) ทุนละ 1,000  บาท

          2) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1, ม.4,เทียบเท่า) ทุนละ 1,500  บาท

          3) ระดับอุดมศึกษาปีที่ 1, เทียบเท่า ทุนละ 2,500  บาท

**บุตรที่ซ้ำชั้น ไม่สามารถขอรับทุนได้อีกในระดับเดิม

**บุตรของสมาชิกมีสิทธิได้รับทุนในแต่ละระดับเพียงครั้งเดียว

**ต้องเป็นบุตรของสมาชิกเท่านั้นไม่เกิน 3 คน(ไม่รวมบุตรบุญธรรม)

**ให้นับปีการศึกษาปัจจุบัน

เงินสวัสดิการขวัญถุงผู้เกษียณอายุราชการ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

  1. ผู้เกษียณอายุราชการ หรือ
  2. ผู้ที่ลาออกจากราชการ (เป็นสมาชิกอยู่)
  3. จ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์

ปีละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท      

  1. ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ ฯ ให้

นำเงินดังกล่าวชำระหนี้ก่อน

  1. การนับอายุสมาชิก เกินกว่า 6 เดือน

นับเป็น 1 ปี

เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

  1. ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบ

 วาตภัย  อุทกภัย อัคคีภัยหรืออุบัติภัยต่าง ๆ

  1. จ่ายเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ

ราคาประเมินความเสียหาย สูงสุด 20,000 บาท

  1. ยื่นคำขอไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันประสบเหตุ

 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดพิธีศพ

 ประเภท

จำนวนเงิน

ตัวสมาชิก(อายุสมาชิก)

คู่สมรส

บิดา มารดาและบุตร

ต่ำกว่า 10 ปี

 10 ปีขึ้นไป

 สามัญ

10,000

20,000

10,000

2,000

 สมทบ

5,000

10,000

5,000

1,000

  

     **  คู่สมรส  (ที่จดทะเบียน)

     **  บุตรไม่ใช่บุตรบุญธรรม (ไม่เกิน 2 คน) อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

     **  พวงหรีด  1  พวง (ไม่เกิน 600 บาท)

     **   ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม

 

เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  

 อายุสมาชิก

สมาชิกสามัญ

รวมทั้งสิ้น

สมาชิกสมทบ

รวมทั้งสิ้น

 เงินสวัสดิการ

1,000

-

500

-

 จ่ายเพิ่มตามอายุ

 การเป็นสมาชิก

 ไม่เกิน  1  ปี

1,000

2,000

500

1,000

 เกิน 1 ปีขึ้นไป

2,000

3,000

1,000

1,500

 เกิน 3 ปีขึ้นไป

3,000

4,000

1,500

2,000

 เกิน 5 ปีขึ้นไป

4,000

5,000

2,000

2,500

 เกิน 8 ปีขึ้นไป

5,000

6,000

2,500

3,000

 เกิน 10 ปีขึ้นไป

10,000

11,000

5,000

5,500

   

      ** ยื่นคำร้องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม