bannersaha

เลขบัญชีธนาคาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พหลพลพยุหเสนา จำกัด ประเภท  ออมทรัพย์

ธ.กรุงไทย  980-8-35472-6


ที่ตั้ง : 572  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  

โทรศัพท์ภายใน : 034-587800 ต่อ 1777

โทรศัพท์ / โทรสาร: 034-511004