โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้การต้อนรับ Mr. Jagadeesh Reddy Eluru ผู้แทน international vaccine institute และ ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะทำงานด้านการวิจัย ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้การต้อนรับ Mr. Jagadeesh Reddy Eluru ผู้แทน international vaccine institute และ ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเยี่ยมประเมินคุณภาพงานวิจัยด้านวัคซีนโควิด โดยตรวจเยี่ยมสถานที่ฉีดวัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บวัคซีน การดำเนินการด้านเอกสารวิจัย และได้ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยของโรงพยาบาล  ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี