bannersaha

เงินเดือน

การถือหุ้น

หมายเหตุ

(หุ้น)

(บาท)

 ไม่เกิน  6,000  - 10,000 บาท

40

400

สูงสุดไม่เกิน

5,000 บาท

 เกินกว่า 10,000 – 15,000 บาท

50

500

 เกินกว่า  15,000 – 20,000 บาท

60

600

 เกินกว่า  20,000 – 25,000 บาท

80

800

 เกินกว่า  25,000 บาท

100

1,000

 

     *** การเพิ่ม – ลดหุ้นได้ปีละ 2 ครั้ง

     *** งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้  เมื่อส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 งวด 

          หรือเป็นเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  และไม่มีหนี้

บริการด้านเงินฝาก (เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ)

     *** เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อย 1,000 บาท

     *** ถอนเงินฝากได้เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 เสียค่าธรรมเนียม

          ร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินที่ถอน ยกเว้น บัญชีของหน่วยงาน

     *** อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี

     *** คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ( 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.)